Ultra Fatra - extrémny beh
Ultra Fatra - extrémny beh

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1. Každý účastník preteku je povinný sa riadiť pokynmi usporiadateľa a ním poverených osôb.
2. Preteku Ultra Fatra sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov.
3. Každý účastník preteku, ktorý sa registruje, zaplatí štartovné, vybaví si platené poistenie, nástupom na pretek vyhlasuje, že spĺňa nasledovné podmienky:

 1. Disponuje požadovanými znalosťami o preteku a potvrdzuje, že je fyzicky a psychicky spôsobilý zúčastniť sa Ultra Fatry, netrpí žiadnou závažnou chorobou a berie na vedomie odporúčanie absolvovať pred pretekom individuálnu lekársku prehliadku.
 2. Je oboznámený s tým, že usporiadateľ zodpovedá len za povolenie organizovať pretek a využiť tak miesta na štart, cieľ a turisticky označené trasy v Národnom parku Veľká Fatra. Usporiadateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu záruku o stave trate, turistických chodníkov a ich funkciu alebo špecifické podmienky preteku dané, napr. počasím alebo horským prostredím. Ak počas preteku účastník použije verejnú cestu, pozemnú komunikáciu alebo inú dopravnú plochu, berie na vedomie, že je tu potrebné dodržať pravidlá cestnej premávky.
 3. Je si vedomý všetkých dôsledkov spojených s účasťou na preteku, ktorého sa dobrovoľne zúčastní na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Taktiež si je vedomý, že nemôže požadovať od usporiadateľa preteku finančné plnenie alebo uplatňovať iné nároky v prípade akejkoľvek ujmy na zdraví alebo majetku. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za zdravie a život účastníka v priebehu celého športového podujatia Ultra Fatra, ani behom tréningu alebo dobrovolných akcií.
 4. Berie na vedomie taktiež skutočnosť, že usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škodu na odložených a prepravovaných veciach.
 5. Bol dôkladne poučený o priebehu preteku, ako aj o ďalších nebezpečiach súvisiacich s pretekom a prípadným tréningom.
 6. Bol oboznámený s pravidlami preteku a je informovaný o bezpečnosti ako aj fair-play.
 7. Súhlasí, aby jeho účasť a výkon dosiahnutý počas preteku, boli zaznamenané audiovizuálne usporiadateľom alebo osobou usporiadateľom poverenou. Účastník taktiež poskytuje usporiadateľovi preteku povolenie, aby audiovizuálne záznamy, fotografie alebo časové výsledky vytvorené pred, počas a po skončení preteku Ultra Fatra, boli použité za účelom prezentácie preteku, a to bez akéhokoľvek nároku účastníka na odmenu.
 8. Berie na vedomie, že pred, behom a po skončení preteku nie je nikto oprávnený fotografovať, natáčať na videokameru a iné mobilné zariadenie, alebo iným spôsobom zaznamenávať priebeh preteku bez predošlého súhlasu organizátora preteku a riadnej akreditácie, výnimkou sú záznamy vykonané pre svoje vlastné účely a potreby.

4. Účastník preteku vyjadruje súhlas s dodržiavaním základných pravidiel pre návštevníkov Národného parku Veľká Fatra. Každý účastník preteku bude zároveň plne rešpektovať zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov §31, a je si vedomý následkov za ich porušenie.

5. Účastník preteku je povinný poskytnúť prvú pomoc zranenému pretekárovi. Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby, sú všetci účastníci preteku povinní nahlásiť tento stav HZS Veľká Fatra a taktiež usporiadateľovi na tel. číslo +421 908 032 350
6. Na preteku sa môžu zúčastniť iba osoby splňujúce výhradne pravidlá preteku, v dobrom zdravotnom stave a nesmú byť pod vplyvom alkoholu, omamných a iných psychotropných látkach.
7. Usporiadateľ, alebo ním poverená osoba, má právo zastaviť účastníka, z ktorého aktuálneho zdravotného stavu je zrejmé a predpokladateľné neúspešné dokončenie trasy (očividné zranenie, nadmerné vyčerpanie), teda jeho ďalší postup by predstavoval neprimerané riziko. Zastavený pretekár nie je ďalej evidovaný ako účastník preteku Ultra Fatra.
8. Pokiaľ sa počasie extrémne zhorší, alebo je zrejmá jeho blízka zmena (silná búrková činnosť, krupobitie, silný vietor, zlé poveternostné podmienky), má organizátor právo na prerušenie preteku, alebo úpravy trasy.
9. Pretek má tri kategórie v ktorých sa vyhlasujú výsledky – muži, ženy, beh so psom.

POVINNÉ POISTENIE

 1. Každý účastník preteku Ultra Fatra je povinný si sám zabezpečiť, overiť a preukázať sa vhodným poistením pre organizované verejné športové a turistické podujatia, pokrývajúce zásah Horskej Záchrannej Služby, ďalej len HZS, na Slovensku, platným v deň usporiadania sa preteku.
 2. Poistenie musí zodpovedať jeho zdravotnému stavu a prostrediu, v ktorom sa bude konať pretek.
 3. Usporiadateľ preteku v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre pretek Ultra Fatra. Uvedené stránky sú len informatívneho charakteru.

COVID

 1. Účastník je povinný preukázať sa negatívny testom alebo COVID pasom na základe aktuálnych platných opatení v SR.

REGISTRÁCIA

 1. Pred registráciou je potrebné si vytvoriť povinné konto na www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-prihlaska, a vypísať povinné polia pre registráciu.
 2. Po vytvorení konta má účastník možnosť si zakúpiť štartovné. Štartovné je možné uhradiť priamo platobnou kartou, alebo bankovým prevodom.
 3. Pri platbe kartou sa účastník dostáva na štartovnú listinu ihneď. Pri platbe prevodom má účastník 5 dní na zaplatenie. Celých 5 dní je mu miesto na štartovnej listine rezerované. Pokiaľ štartovný poplatok nebude do 5 dní pripísaný na účet, automaticky zo štartovnej listiny pretekár vypadáva a nahradí sa časovo chronologicky prvým náhradníkom z čakacej listiny.
 4. Každý účastník si musí vytvoriť samostatné konto a zaplatiť registračný poplatok. Nie je možné zakúpiť štartovné pre viac osôb pod jedným kontom.
 5. Po naplnení účastníckeho limitu pre pretek stanovený organizátorom sa automaticky otvorí čakacia listina. Do čakacej listiny sa bežci zapíšu vytvorením si konta na www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-prihlaska, a vypísaním povinných polí, identicky ako pri registrácii. Pri zaradení na čakaciu listinu neplatí záujemca žiadny poplatok.
 6. Registrácia na preteku je dátumovo obmedzená, podľa uváženia usporiadateľa a po naplnení účastníckeho limitu, alebo po uplynutí doby registrácie, nie je akceptovaná.
 7. Usporiadateľ má nárok zrušiť pretek. Účastník preteku bude o tom oboznámený vopred mailom. Ak to vykoná:
  – do 30.6.2024 – v tomto prípade je fixný nevratný náklad 20 Eur, zvyšok bude vrátený na účet.
  – po 1.7.2024 – bude štartovné nevratné z dôvodu vzniknutých nákladov na usporiadanie preteku.
 8. Jednotlivo, bez povinnosti zaplatiť štartovné sa dajú dokúpiť produkty „doprava“, „tričko“, „ubytovanie“. Áno môže to vykonať aj človek ktorý nemá zaplatený štartovný poplatok a len tak chce prespať, presunúť sa alebo tričko.
 9. Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Slovak Ultra Trail, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Ultra Fatra.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok je 65 € a obsahuje: 

 1. Občerstvenie na trati 4x
 2. Časomieru s medzičasmi na   kontrolných staniciach / 4 medzičasy + jeden cieľový čas, vyhodnotenie pretekov
 3. Zázemie cieľa a štartu
 4. Prítomnosť záchrannej služby na trati počas celého preteku
 5. Presun vecí a batožiny do 15 kg, z miesta štartu do priestorov školy Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
 6. Večeru a pivo v cieli
 7. Sprcha po preteku v cieli v priestoroch gymnázia
 8. Darčeky pre prvých troch víťazov kategórií

ČAKACIA LISTINA

 1. Po naplnení štartovnej listiny sa bežci automaticky zapisujú na čakaciu listinu. Do čakacej listiny sa bežci zapíšu vytvorením si konta na www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-prihlaska, a vypísaním povinných polí, identicky ako pri registrácii. Pri zaradení na čakaciu listinu neplatí záujemca žiadny poplatok.
 2. Čakacia listina bude zverejnená www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-cakacka
 3. Do čakacej listiny sa náhradníci priraďujú chronologicky dátumom a časom prihlásenia.
 4. Z čakacej listiny sa oslovujú náhradníci postupne od historicky najstaršie prihlaseného
 5. Oslovujú sa prostredníctvom emailu s výzvou na úhradu štartovného (60 eur) do 48 hodín na účet.
 6. Oslovujú sa v prípade storna bežca alebo v prípade že bežec na štartovnej listine neuhradil štartovný poplatok, to znamená uvoľnilo sa miesto na štartovnej listine.
 7. V prípade neuhradenia štartovného poplatku do 48 hodín sa oslovuje ďalší náhradník na čakacej listine.
 8. Ak pretekár uhradí poplatok, automaticky sa dostáva zo čakacej listiny na štartovnú listinu. Ak má pretekár záujem o dodatočné položky (tričko, ubytko, bus) musí si ich zakúpiť zvlášť  pod svojím vytvoreným kontom (tzn. neprepisujú sa z bežca, ktorého nahradil).
 9. Do čakacej listiny bude možné sa prihlásiť do 19.7.2024 do 20:00

ZRUŠENIE ÚČASTI

Zrušenie účasti sa dá realizovať dvoma možnosťami VÝMENA PRETEKÁRA alebo STORNO PRETEKÁRA

! Pri výmene/storne pretekára je povolená zmena medzi kategóriami muž a žena. Kategória so psom má dedikované samostatné miesta, preto zmena s ostanými kategóriami nie je možná.

Výmena pretekára

 1. Možné zrealiovať si do 14.7.2024 – 20:00
 2. Po prihlásení sa do konta pretekára na stránke “vysledkovyservis.sk” je možné prepísať údaje pretekára. Je tak možná výmena pretekárov, bez poplatku.
 3. Všetky nakúpené produkty doprava/ ubytovanie/tričko sa automaticky pripíšu na nového pretekárov.
 4. Je povinné prepísať všetky údaje pretekára.

Storno pretekára

 1. Možné zakúpiť si do 7.7.2024 – 20:00
 2. Pre začiatok procesu “storna” je potrebné napísať požiadavku, na email na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk
 3. Počas nasledujúceho pracovného dňa bude vybavená vaša požiadavka spätným emailom. Email bude obsahovať informácie s ďalším postupom.
 4. Pri storne bude spätná platba vo výške 40 eur zo štartovného poplatku.
 5. Procesne je možné mať otvorených len max. 10 ks storo pretekárov. Storno pretekárov sa považuje za otvorené pokiaľ náhradník na čakacej listine neuhradí štartovný poplatok, ktorý bude pripísaný na číslo účtu. V prípade prekročenia limitu 10 otvorených storno požiadaviek, sa proces strona začne vybavovať až pokiaľ počet otvorených storien klesne pod 10 ks.
 6. Storno je možné iba v prípade pokiaľ sú náhradníci na čakacej listine.
 7. Pri storne položky tričko, ubytovanie, doprava sú nevratné.

DODATOČNÉ POLOŽKY
BATOŽINA

 1. Každý účastník má právo využiť presun vecí a batožiny do 15 kg, nevyhnutných na prespatie a účasť na preteku.
 2. Presun je zabezpečovaný organizátorom z miesta štartu, bezprostredne po štarte do priestorov školy Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 03450 Ružomberok.
 3. Organizátor neberie zodpovednosť za batožinu.

DOPRAVA

 1.  Usporiadateľ nezabezpečuje presun pretekárov do cieľa, pokiaľ sa rozhodnú pretek sami predčasne ukončiť alebo pretek bude zrušený. To platí aj v prípade, že organizátor alebo ním poverená osoba zastaví účastníka v preteku pre jeho aktuálny zdravotný stav.
 2. Po zakúpení produktu „doprava“ pod svojím kontom, na stránke www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-prihlaska, vzniká nárok na presun autobusom zo školy Gymnázia sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok do priestorov štartu parkovisko pred Budovou Mestské lesy s.r.o., Dolný Harmanec 51. Čas prepravy môže usporiadateľ prispôsobiť aktuálny podmienkam.
 3. Možnosť zakúpiť si do 26.7.2024 – 20:00
 4. Poplatok je nevratný
 5. Jednotlivo, bez povinnosti zaplatenia štartovného sa dajú dokúpiť produkty „doprava“, „tričko“, „ubytovanie“.

UBYTOVANIE

 1. Po zakúpení produktu „ubytovanie“ pod svojím kontom, na stránke www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-prihlaska, vzniká nárok na nocľah v telocvični na podlahe Gymnázia sv. Andreja, Námestie Andreja Hlinku 5, Ružomberok noc pred pretekom a noc po preteku. K dispozícii sprcha a WC. Pri nocľahu je potrebné si zabezpečiť spacák a karimatku. Nočný kľud je o 22:00 platný zhasnutím sveta.
 2. Možné zakúpiť si do 26.7.2024 – 20:00 
 3. Poplatok je nevratný
 4. Jednotlivo, bez povinnosti zaplatenia štartovného sa dajú dokúpiť produkty „doprava“, „tričko“, „ubytovanie“.

TRIČKO

 1. Po zakúpení produktu „tričko“ pod svojím kontom, na stránke www.vysledkovyservis.sk/ultra-fatra-prihlaska, má pretekár nárok na osobný odber trička v mieste cieľa. V prípade že sa nevie dostaviť pre osobný odber je možné tričko zaslať na príslušnú adresu. Tričko bude poslané, po zaplatení poplatku 5 eur na bankový účet. Pre zaslanie trička nás kontakujte na maily ultrafatra@gmail.com.
 2. Možné zakúpiť si do 30.6.2024 – 20:00
 3. Poplatok je nevratný.
 4. Jednotlivo, bez povinnosti zaplatenia štartovného sa dajú dokúpiť produkty „doprava“, „tričko“, „ubytovanie“.

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV

 1. Všetci pretekári musia byť osobne prítomní na prezentácii a vykonať tak, v čase určenom usporiadateľom preteku.
 2. Každý pretekár musí mať pri registrácii pri sebe platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), na základe ktorého bude skontrolovaný.
 3. Každý účastník sa musí počas prezentácie preukázať dokumentom o platnom a vhodnom type poistenia a povinnou výbavou.

ŠTART, PRIEBEH a CIEĽ preteku

 1. Preteku sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré majú zaplatenú celú výšku štartovného poplatku, sú zaregistrovaní v štartovnej listine, preukážu sa dokladom totožnosti, ktorý je zhodný s meno pretekára na štartovnej listine, majú doklad preukazujúci vybavené „povinné poistenie“.
 2. Každý pretekár musí mať vhodne umiestené štartovacie číslo na batohu, či vrchnom odeve tak, aby bolo číslo počas celého preteku viditeľné.
 3. Každý pretekár prekoná celú dĺžku trate peši. Z miesta štartu do cieľa musí prejsť cez všetky kontrolné body a podstúpiť, vykonať kontrolu. V cieli je povinný preukázať svoju prítomnosť na kontrolných bodoch. Pokiaľ prekročí stop limit – Smrekovica do 16:30 a nestihne prekonať celú trať v stanovenom časovom limite do 20:00, bude vylúčený z preteku. Po prekročení týchto limitov sa dostane na výsledkovú listinu ako diskvalifikovaný- DSQ. Od momentu prekročenia limitu nie je účastník preteku Ultra Fatra.
 4. Trasa preteku Ultra Fatra vedie cez Národný park Veľká Fatra, so štartom v Dolnom Harmanci, turisticky značeným chodníkom na: Japeň – Staré Hory – Majerova skala – Pod Líškou – Krížna – Ostredok – Ostredok rázcestie – Koniarky – Chyžky – Chata pod Borišovom – Ploská – sedlo Ploskej – sedlo pod Čiernym kameňom – Rakytovské sedlo (juh) – Rakytov – Rakytovské sedlo (sever) – Smrekovica – Nižné Šiprúnske sedlo – Vyšné Šprúnske sedlo – sedlo pod Vtáčnikom – Malina, hotel – Vlkolínske lúky – Sidorovo – Kalvária – Ružomberok na námestí A. Hlinku.
 5. Každý účastník bude kontrolovaný na živých kontrolných bodoch, ktoré sa nachádzajú počas celej dĺžky trate. Je povinný dozerať na zapísanie svojej účasti na týchto bodoch.
  V cieli je účastník konfrontovaný s realitou svojej prítomnosti na kontrolných bodoch. Iba účastník preteku, ktorý dorazil do cieľa v časovom limite 13 hodín, splnil všetky limity na trati a fyzicky sa zúčastnil na kontrolných bodoch, bude mať na výsledkovej listine uvedený čas dosiahnutia cieľu, v ostatných prípadoch bude diskvalifikovaný.
 6. Účastník sa počas celého preteku pohybuje len po určenej trase, značenom turistickom chodníku, zámerne si nesmie skracovať trasu a vybočovať z nej, inak bude diskvalifikovaný a bude mu odobrané právo zúčastniť sa preteku v nasledujúcich ročníkoch.
 7. Je zakázané odhadzovať odpadky vo voľnej prírode, ako aj v obci. Každý účastník je povinný svoje odpadky brať so sebou do cieľa alebo odovzdať na kontrolných stanovištiach, ktoré sú zároveň ako občerstvovacie miesta.
 8. Pokiaľ sa účastník rozhodne počas preteku predbežne skončiť, je povinný o tom telefonicky informovať usporiadateľa preteku alebo kontrolórov na živých kontrolných stanovištiach. Následne je povinný opustiť Národný park Veľká Fatra do 20:00. Vo výsledkovej listine bude vedený ako DNF.
 9. Pokiaľ sa blíži búrka je zakázané všetkým účastníkom vystupovať na exponované vrcholy, či hrebeň. Pokiaľ sa nachádzajú na takejto časti trasy, je ich povinnosťou ustúpiť nižšie alebo sa vrátiť/napredovať na najbližšiu občerstvovaciu stanicu.
 10. Všetci pretekári sú povinní mať so sebou kompletnú povinnú výbavu počas celej dĺžky účasti na preteku. Usporiadateľ alebo osoby ním poverené si vyhradzujú právo skontrolovať povinnú výbavu kedykoľvek počas preteku a pred jeho začiatkom. Povinná výbava obsahuje: doklad o povinnom poistení pre zásah HZS ako je uvedené v pravidlách, mapu, zapnutý a nabitý mobilný telefón s kontaktom na organizátora, identifikáciu totožnosti, nádobu na tekutiny pre zásobu na 1 liter, pohár na nabratie vody na občerstvovacej stanici, lekárske potreby, izotermickú fóliu ( min220x140 cm ), elastický obväz ( min.100×6 cm), batoh alebo bežeckú ladvinku, peniaze pre prípad núdze aspoň 10 eur. Pre Dogtrekking je pridaná povinná výbava: vôdzka a obojok pre psa, 1 liter vody pre psa, povinné očkovanie, kontrola začipovania.
 11. Počas preteku je zakázané požívať a používať podporné prostriedky neprirodzene zvyšujúce výkonnosť (anaboliká, steroidy, hormonálne prípravky a pod.).
 12. Pretekár bude mať na občerstvovacích bodoch zabezpečenú pitnú vodu a drobné občerstvenie. Odporúča sa však mať so sebou tiež vlastnú zásobu jedla.
 13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny trate a programu.
 14. Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí Národného parku Veľká Fatra a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 15. Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Ultra Fatra.
 16. Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

BEH SO PSOM -DOGTREKKING

 1. Počas celého preteku je dovolený pohyb psa v teréne iba po vyznačených turistických trasách.
 2. Počas celého preteku je zakázaný pohyb psa na voľno.
 3. Pes musí mať na sebe počas celého preteku obojok, postroj, ktorý je pevne spojený s bežcom vôdzkou max 2 metre.
 4. Bežec musí mať počas celého preteku na sebe sedací postroj alebo postroj okolo pása spojený s vôdzkou. Nie je povolené viesť psa s vôdzkou v ruke.
 5. Bežec musí mať počas preteku aspoň 1 litre vody pre psa, okrem svojej vody.
 6. Počas prezentácie a na štarte musí byť preukázaný platný očkovací preukaz psa, ktorý bude účastníkom preteku. Očkovací preukaz s preukázateľnou platnosťou očkovania proti besnote.
 7. Pes musí mať minimálne 12 mesiacov.
Ultra Fatra - extrémny beh